7 داستان کوتاه کوتاه   

1

سیب از درخت افتاد و... پاییز کشف شد!...

 

2

رودخانه سد را بغل کرد، - و غرق شد!...

 

3

جمعه، زنگ مدرسه را زدند و...

 

4

آدم، کنار آرزو مُرد و!!!...

 

5

قفنوس، در آشیانه ی کلاغ خاکستر نشین شد و...!!!

 

6

باد، لب ابر را بوسید و باران...

 

7

حادثه، به جاده ها حمله کرد و...

 

 

لینک