7 داستان کوتاه کوتاه   

 

1

پنجره را ببند. دریا تشنه است!...

 

 

 

2

سیب از درخت افتاد و... پاییز کشف شد!...

 

 

 

3

مهتاب، از حضور سپیده مرخص شد و...

 

 

 

4

پرستو در امتداد خط کشم

آشیانه ساخت!...

 

 

 

5

لب ها... سکوت را تحریم کردند و...!

 

 

 

6

پشت این دیوار... احسان می کنند.

تو هم بکن

احسان کردن مگه بده!...

 

 

 

7

این من نیست... که الان رفت!...

 

 

 

 

لینک