7 داستان کوتاه کوتاه :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
7 داستان کوتاه کوتاه :: ۱۳٩٠/۳/٥
دو تا ماهی :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
۱۳۸٧/٢/۳۱ :: ۱۳۸٧/٢/۳۱
۱۳۸٧/۱/٢٠ :: ۱۳۸٧/۱/٢٠
۱۳۸٦/۱٢/۱٤ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٤
۱۳۸٦/۱٠/٢٥ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
۱۳۸٦/٩/۱۳ :: ۱۳۸٦/٩/۱۳
مچ ... :: ۱۳۸٦/۸/۸
تا دور … تا دورتر … :: ۱۳۸٦/٧/۱٠
۱۳۸٦/٤/٢٦ :: ۱۳۸٦/٤/٢٦
۱۳۸٦/۳/٢٢ :: ۱۳۸٦/۳/٢٢
۱۳۸٦/٢/۱٤ :: ۱۳۸٦/٢/۱٤
۱۳۸٦/۱/٢٠ :: ۱۳۸٦/۱/٢٠
عيد سعيد بر شما مبارک :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۱
زير فلش :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٩
برف « به: فواد عزيز » :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۳
۱۳۸٥/۱٠/٢۳ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۳
به : فدروس ساروی :: ۱۳۸٥/۱٠/۳
کاریکاتور :: ۱۳۸٥/٩/۱۸
« متاسفانه من عاشق شده ام… » :: ۱۳۸٥/٩/٢
ولي او … :: ۱۳۸٥/۸/۱٦