باران دفترم را گشود. چند قطره اشک روی صفحه ی سپید ریخت.
روی هر قطره اشک ـ پای صفحه ی سپید ـ
چشم هام تا مدت ها خیره ماند!
دیگه چی می شه نوشت؟!
هیچی


لینک