تقي كه عادت داشت همه چيز را از بالا نگاه كند، فيلم كه تمام شد از پله هاي سينما پائين آمد!!!

لینک